(भा.प्र.से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री सावन कूमार
(भा.प्र.से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अध्यक्षा
जिल्हा परिषद नंदुरबार
डॉ.सुप्रिया विजयकुमार गावित
अध्यक्षा
जिल्हा परिषद नंदुरबार
उपाध्यक्ष
जिल्हा परिषद नंदुरबार
श्री. सुहास वेच्या नाईक
उपाध्यक्ष
जिल्हा परिषद नंदुरबार
दि. १ जुलै १९९८ रोजी धुळे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नंदुरबार जिल्हा नव्याने निर्माण झाला. जिल्ह्याचे मुख्यालय नंदुरबार आहे नंदुरबार  जिल्हा निर्मिती सोबतच जिल्हा परिषद नंदुरबार अस्तीत्वात आली. जिल्ह्यातील  सहा तहसील अक्कलकुवा, अक्राणी, तळोदा, शहादा, नंदुरबार आणि नवापुर  नुसार जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत सहा पंचायत समिती तहसील मुख्यालयी कार्यरत आहेत.
नंदुरबार जिल्हा परिषद चे मुख्यत्वे कार्यक्षेत्र आदिवासी बहुल ग्रामीण  क्षेत्र आहे
. ग्राम विकास विभाग - महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिपत्याखाली ग्रामीण क्षेत्रातील जन जीवन उंचविणे तसेच आरोग्य व मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे कार्य लोक प्रतींनिधी यांच्या सहकार्याने अविरत सुरू आहे.

जिल्हास्तर संपर्क


* अधिकारी पदनाम * कार्यालय संपर्क ईमेल
1 श्री.सावन कुमार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नंदुरबार ०२५६४-२१०२२१ ceozp.nandurbar@maharashtra.gov.in
2 श्री.प्रमोद कुमार पवार अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नंदुरबार ०२५६४-२१०२२३ aceo.ndbr@gmail.com
3 श्री.राहुल गावडे प्रकल्प संचालक (जि.ग्रा.वि.यं.) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ०२५६४-२१००९० pddrdazp.nandurbar@maharashtra.gov.in
4 श्री.प्रविण देवरे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी वित्त विभाग ०२५६४-२१०२२१ cafozpnbr@gmail.com
5 श्री.प्रमोद कुमार पवार उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग ०२५६४-२१०२४१ dyceogadnbr@gmail.com
6 श्री.जयवंत डि उगले उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभारी ग्राम पंचायत विभाग ०२५६४-२१०२२६ vpzpndb@gmail.com
7 श्री.एम.डि.धस प्रकल्प संचालक जल जिवन मिशन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ०२५६४-२१००५७ nbazpnandurbar@gmail.com
8 श्री.नंदकुमार सुर्यवंशी उप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक प्रभारी म.ग्रा.रो.ह.यो. जिल्हा कक्ष ०२५६४-२१०१५० mgnregacellzp.nandurbar@gmail.com
9 श्री.कृष्णा एस राठोड उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण विभाग ०२५६४-२१०२२७ icdszpndb@gmail.com
10 डॉ.रविंद्र सोनवणे ​जिल्हा आरोग्य अधिकारी आरोग्य विभाग ०२५६४-२१०२३५ dhondb@rediffmail.com
11 डॉ.अशोक वळवी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी प्रभारी पशुसवर्धन विभाग ०२५६४-२१०२३६ dahonandurbar@gmail.com
12 इंजी. संजय एकनाथ बावीस्कर कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग ०२५६४-२१०२३९ eebnnandurbar@gmail.com
13 इंजी.संजिव पवार कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग ०२५६४-२१०२३३ eewdzpnandurbar@gmail.com
14 इंजी.तानाजी ठाकरे कार्यकारी अभियंता प्रभारी लघुपाटबंधारे विभाग ०२५६४-२१०२३४ minnzp@gmail.com
15 श्री.सुंदरसिंग वसावे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी प्रभारी समाज कल्याण विभाग ०२५६४-२१०२३८ swozpnandurbar@gmail.com
16 श्री.सतिष चौधरी जिल्हा शिक्षण अधिकारी प्रभारी प्राथमिक शिक्षण विभाग ०२५६४-२१०२४० ssanandurbar1@gmail.com
17 श्री.प्रविण अहिरे जिल्हा शिक्षण अधिकारी माध्यमिक शिक्षण विभाग ०२५६४-२१०४०० ndbeosecondary@hotmail.com
18 श्री.उज्वल गिरासे जिल्हा कृषी अधिकारी प्रभारी कृषी विभाग ०२५६४-२१०२३७ adozpnandurbar@gmail.com

तालुकास्तर संपर्क


# अधिकारी पदनाम * कार्यालय संपर्क ई मेल
1 श्री.जयवंत डि उगले गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नंदुरबार ०२५६४-२२२२४८ bdonandurbar@gmail.com
2 श्री.विजय लोंढे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती अक्कलकुवा ०२५६७-२५२२२२ bdoakkalkuwa1@gmail.com
3 श्री.आर.बी.घोरपोडे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती शहादा ०२५६५-२२३५३७ bdoshahada.01@gmail.com
4 श्री.सी.टी.गोसावी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती धडगाव ०२५९५-२२०२२५ bdodhadgaon456@gmail.com
5 श्री.पि.पि.कोकणी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती तळोदा ०२५६७-२३२२३२ bdotaloda@gmail.com
6 श्री.देविदास देवरे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नवापूर ०२५६९-२५००२३ navapurbdo@gmail.com

सदर परिपत्रके, जाहिरात व निर्देश ई सूचना दालन - ई सूचना फलक येथे उपलब्ध

 
295 जिल्हा परिषद पदभरती अनुषंगाने परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहताना विशेषत: महिला उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना
294 आयोग्यवर्धिनी कार्यक्रमातंर्गत Exit Exam मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवाराची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे व समुदाय आरोग्य अधिकारी याना समुपदेशनाने पदावर पदस्थापना देणेबाबत
293 • जिल्हा परिषद पदभरती अनुषंगाने परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहताना विशेषत: महिला उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना
292 जिल्हा परिषद गट-क सरळसेवा पदभरती प्रक्रिया २०२३ सुधारित वेळापत्रक
291 पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदलीकरीता तात्पुरत्या वास्तव सेवा जेष्ठता यादी
290 सहा.पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदलीकरीता तात्पुरत्या वास्तव सेवा जेष्ठता यादी
289 सहा.पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्या बदलीकरीता तात्पुरत्या वास्तव सेवा जेष्ठता बाबत ..
288 पर्यवेक्षिका वर्ग-3 संवर्गाची सर्वसाधारण बदल्या-2024 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
287 जिल्हा अंतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०२४ सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त संवर्गाच्या तात्पुरती बदली वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्धीबाबत
286 जिल्हा अंतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०२४ सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त संवर्गाच्या तात्पुरती बदली वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्धीबाबत
285 जिल्हा अंतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०२४ सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त संवर्गाच्या तात्पुरती बदली वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्धीबाबत
284 जिल्हा अंतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०२४ सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त संवर्गाच्या तात्पुरती बदली वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्धीबाबत
283 जिल्हा अंतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०२४ सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त संवर्गाच्या तात्पुरती बदली वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्धीबाबत
282 जिल्हा अंतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०२४ सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त संवर्गाच्या तात्पुरती बदली वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिद्धीबाबत
281 LSS Nonpesa candidate document checking letter
280 भरती परीक्षा वेळापत्रक
279 लेखा संवर्गीय कर्मचारी यांची दिनांक : 01/01/2024 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत.
278 लेखा संवर्गीय कर्मचारी यांची दिनांक : 01/01/2024 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत.
277 लेखा संवर्गीय कर्मचारी यांची दिनांक : 01/01/2024 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत.
276 लेखा संवर्गीय कर्मचारी यांची दिनांक : 01/01/2024 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत.
275 लेखा संवर्गीय कर्मचारी यांची दिनांक : 01/01/2024 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत.
274  जिल्हा परिषद नंदुरबार सरळसेवा पदभरती सन 2023 निकाल- पशुधन पर्यवेक्षक
273 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती 2023 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदासाठी मुळ कागदपत्रे पडताळणीकामी उपस्थित राहणे बाबत
272 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती 2023 औषध निर्माण अधिकारी पदासाठी मुळ कागदपत्र पडताळणीकामी उपस्थित राहणे बाबत
271 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती- 2023 मुळ कागदपत्रा पडताळणी करीता उपस्थित राहणे बाबत..
270 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती- 2023 मुळ कागदपत्रा पडताळणी करीता उपस्थित राहणे बाबत..
269 विस्तार अधिकारी (शिक्षण)पद पदोन्नती केंद्रप्रमुख/पदो.मुख्या./पदवीधर प्राथमिक शिक्षण/प्राथमिक शिक्षक यांची तात्पुरती एकत्रीत जेष्ठता यादी 2024
268 जिल्हा परिषद पदभरती 2023 अंतर्गत बिगर पेसा क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांच्या परीक्षेबाबत महत्वाची सूचना
267 जिल्हा परिषद पदभरती 2023 अंतर्गत बिगर पेसा क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांच्या परीक्षेचे वेळापत्रक
266 जिल्हा परिषद, नंदुरबार सरळसेवा पदभरती 2023 कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदासाठी मुळ कागदपत्रे पडताळणी साठी उपस्थित राहणेबाबत.. (सुधारीत सुची)
265 जिल्हा परिषद सरळ सेवा भरती 2023 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम/ग्रामीण पाणी पुरवठा) मुळ कागदपत्र पडताळणी करीता उपस्थित रहाणेबाबत
264 जिल्हा परिषद सरळ सेवा भरती 2023 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक(बांधकाम) मुळ कागदपत्र पडताळणी करीता उपस्थित रहाणेबाबत
263 जिल्हा परिषद सरळ सेवा भरती 2023 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम/ग्रामीण पाणी पुरवठा)/स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक(बांधकाम) /मुळ कागदपत्र पडताळणी करीता उपस्थित रहाणेबाबत पत्र ..
262 जिल्हा परिषद सरळ सेवा पद भरती 2023 कनिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) या पदाचे मुळ कागदपत्र पडताळणी करीता उपस्थि रहाणेबाबत
261 जिल्हा परिषद सरळ सेवा पद भरती 2023 कनिष्ठ सहाय्यक या पदाचे मुळ कागदपत्र पडताळणी करीता उपस्थित रहाणेबाबत..
260 जिल्हा परिषद सरळ सेवा पद भरती 2023 औषध निर्माण पदासाठी मुळ कागदपत्र तपासणीकामी उपस्थित रहाणेबाबत..
259 हवालदार - नाईक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2024
258 स्विपर वर्ग-4 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2024
257 स.प्र.अ.तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2024
256 विस्तार अधिकारी (सां) तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2024
255 वाहन चालक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2024
254 वरिष्ठ सहाय्यक (मंत्रा) तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2024
253 लघुलेखक (निम्न श्रेणी) तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2024
252 लघुलेखक (उच्च श्रेणी) तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2024
251 लघुटंकलेखक तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2024
250 परिचर वर्ग-4 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2024
249 दिव्यांग कर्मचारी तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2024
248 कनिष्ठ सहाय्यक (मंत्रा) तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2024
247 क.प्र.अ. तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 2024
246 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती सन 2023 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदासाठी कागदपत्र तपासणीसाठी उपस्थित राहावयाच्या उमेदवारांची यादी
245 https://gandhifellowship.org/
244 गांधी फेलोशिप साठी अर्ज करणेबाबत
243 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती सन 2023 कनिष्ठ सहायक लेखा या पदासाठी कागदपत्र तपासणीसाठी उपस्थित राहावयाच्या उमेदवारांची यादी
242 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती सन 2023 कनिष्ठ लेखाधिकारी या पदासाठी कागदपत्र तपासणीसाठी उपस्थित राहावयाच्या उमेदवारांची यादी
241 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती 2023 विस्तार अधिकारी (कृषी) मुळ कागदपत्र पडताळणी करीता उपस्थित राहणे बाबत..
240 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती सन 2023 कनिष्ठ सहायक (लिपीक) या पदासाठी कागदपत्र तपासणीसाठी उपस्थित राहावयाच्या उमेदवारांची यादी
239 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती सन 2023 निकाल स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (बांधकाम / लघु पाटबंधारे)
238 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत आरोग्यसेविका (ANM) या पदाची सुधारित अंतिम यादी व समुपदेशनासाठी पात्र उमेदवारांची यादी
237 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत स्टाफ नर्स (GNM) या पदाची सुधारित अंतिम यादी व समुपदेशनासाठी पात्र उमेदवारांची यादी
236 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती सन 2023 निकाल कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रामीण पाणी पुरवठा)
235 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती सन 2023 निकाल औषध निर्माण अधिकारी
234 विस्तार अधिकारी - शिक्षण मूळ कागदपत्रे तपासणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत
233 जिल्हा परिषद आरोग्य विभागांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट अ च्या रिक्त पदावर तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी पद भरतीबाबत सूचना
231 जिल्हा परिषद आरोग्य विभागांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी गट ब च्या रिक्त पदावर तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी पद भरतीबाबत सूचना
230 जिल्हा परिषद पदभरती परीक्षा वेळापत्रक दि.29 फेब्रुवारी 2024
229 पदोन्नती मुख्याध्यापक पात्र शिक्षकांची यादी प्रसिध्द करणेबाबत.
228 जिल्हा परिषद नंदुरबार सरळसेवा पदभरती सन 2023 निकाल- कनिष्ठ सहायक (लिपीक)
227 जिल्हा परिषद नंदुरबार सरळसेवा पदभरती सन 2023 निकाल- प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ
226 जिल्हा परिषद नंदुरबार सरळसेवा पदभरती सन 2023 निकाल- कनिष्ठ लेखाधिकारी
225 जिल्हा परिषद नंदुरबार सरळसेवा पदभरती सन 2023 निकाल- विस्तार अधिकारी (शिक्षण) वर्ग ३ श्रेणी २
224 तदर्थ(कंत्राटी) वैद्यकीय अधिकारी पदाची संक्षिप्त जाहिरात
223 जिल्हा परिषद नंदुरबार सरळसेवा पदभरती सन 2023 निकाल- कनिष्ठ सहायक (लेखा)
222 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान भरती अंतर्गत ANM पदाचे समुपदेशन पुढे ढकलणे बाबत.
221 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती Dental Surgeons पदाची सुधारित व अंतिम गुणवत्ता व समुपदेशन पात्र उमेदवार यादी
220 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती समुपदेशन GNM
219 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती समुपदेशन ANM
218 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती समुपदेशन Public Health Manager
217 जिल्हा परिषद नंदुरबार सरळसेवा पदभरती सन 2023 निकाल- विस्तार अधिकारी (कृषी)
216 शुध्दीपत्रक
214 राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत विविध पदाची जाहिरात , जिल्हा नंदुरबार
213 नंदुरबार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान विविध पदे भरतीसाठी अपात्र उमेदवारांना कागदपत्रे पूर्तता करणेकरीता अवधी देणेबाबत
212 जिल्हा परिषद पदभरती वेळापत्रक टप्पा सहावा दि.18 डिसेंबर 2023 ते दि.26 डिसेंबर 2023
210 शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांच्या कार्यालयातील निर्लेखित केलेल्या वाहनांचा लिलाव पद्धतीने विक्री करणेबाबत
209 जिल्हा परिषद पदभरती वेळापत्रक टप्पा पाचवा दि.23 नोव्हेंबर 2023
208 सिकल सेल स्क्रिनिंग कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर पदभरती बाबत
207 सिकल सेल स्क्रिनिंग कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर पदभरती बाबत
206 सिकल सेल स्क्रिनिंग कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर पदभरती बाबत
205 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांसाठी अपात्र ठरलेले उमेदवार यादी
204 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांसाठी पात्र ठरलेले उमेदवार यादी
203 जिल्हा परिषद पदभरती टप्पा चौथा दि.17 नोव्हेंबर व 20 नोव्हेंबर 2023
202 जिल्हा परिषद पदभरती वेळापत्रक टप्पा तिसरा दि.1 नोव्हेंबर 2023 ते 6 नोव्हेंबर 2023
201 नियमित लसीकरण कार्यक्रम बळकटीकरण करणेकरता स्थानिक भाषेत पथनाट्य आयोजित करणेबाबत
200 पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती पात्र /अपात्र उमेदवार यादी- खेळाडू नो झालेले
199 पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती पात्र /अपात्र उमेदवार यादी- महिला नो झालेले
198 पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती पात्र /अपात्र उमेदवार यादी- पेसाक्षेत्र नो झालेले
197 पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती पात्र /अपात्र उमेदवार यादी- प्रतिबंधीत
196 पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती पात्र /अपात्र उमेदवार यादी- दिव्यांग
195 पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती पात्र /अपात्र उमेदवार यादी- अंशकालिन
194 पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती पात्र /अपात्र उमेदवार यादी- अनाथ
193 पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती पात्र /अपात्र उमेदवार यादी-गणित-विज्ञान
192 पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती पात्र /अपात्र उमेदवार यादी- खेळाडू
191 पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती पात्र /अपात्र उमेदवार यादी- प्रकल्पग्रस्त
190 पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती पात्र /अपात्र उमेदवार यादी- महिला
189 पेसा क्षेत्रा शिक्षक भरती पात्र /अपात्र उमेदवार यादी-सर्व साधारण- 2 (पडताळणी दिनांक:- 6 ऑक्टोबर 2023)
188 पेसा क्षेत्रा शिक्षक भरती पात्र /अपात्र उमेदवार यादी-सर्व साधारण- 1 (पडताळणी दिनांक:- 3 व 4 ऑक्टोबर 2023)
187 पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती पात्र/अपात्र उमेदवार यादी जाहिर करणे बाबत
186 पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती करीता कागदपत्रे पडताळणीस अनुपस्थित उमेदवार यादी.
185 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती 2023 परीक्षेचे वेळापत्रक टप्पा दुसरा दि 15 ते 17 ऑक्टोबर
184 जिल्हा परिषद पदभरती सन २०२३ परिक्षेचे प्रवेशपत्र व परिक्षेचे प्रसिद्धीपत्रक
183 ऑनलाईन परीक्षेसाठी माहिती पुस्तिका इंग्रजी
182 ऑनलाईन परीक्षेसाठी माहिती पुस्तिका मराठी
181 जिल्हा परिषद पदभरती सन २०२३ परिक्षेचे वेळापत्रक
179 जिल्हा परिषद नंदुरबार गट -क रिक्त पद भरती जाहिरात क्र.०१/२०२३ अंतर्गत विविध पदांसाठी प्रवर्ग निहाय प्राप्त अर्जांची संख्या
178 सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी(B.A.M.S) गट-ब नियुक्तीसाठीची तात्पुरती यादी हरकतीसाठी प्रसिद्ध करणेबाबत
176 मार्च 2019 व सान 2021 जिल्हा परिषद पदभरती शुल्क परत बाबत : जाहीर प्रगटन
175 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती प्रक्रिया जाहिरात
174 सरळ सेवा भरती - 2023 - शुध्दीपत्रक प्रसिद्धी पत्रक 4
173 सरळ सेवा भरती - 2023 - शुध्दीपत्रक प्रसिद्धी पत्रक 3
172 सरळ सेवा भरती - 2023 - शुध्दीपत्रक प्रसिद्धी पत्रक 2
171 सरळ सेवा भरती - 2023 - शुध्दीपत्रक प्रसिद्धी पत्रक 1
170 सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 ( विस्तृत जाहिरात )
169 सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 ( लघु जाहिरात )
168 राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पात्र / अपात्र यादी (Part C)
167 राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पात्र / अपात्र यादी (Part B)
166 राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती पात्र / अपात्र यादी (Part A)
165 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातर्गत कंत्राटी पदभरती जाहीरात
164 LSS Transper 2023 Final List 3.5.23
163 ALDO Transper 2023 Final List
162 लघुसिंचन विभाग सवर्ग अंतरिम सेवा जेष्ठता सूची
161 15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत स्टाफ नर्स (स्री / पुरुष ) अंतिम गुणवत्ता यादी नुसार प्रतिक्षा यादी
160 15 व्या वित्त आयोग कंत्राटी पदभरती अतिम गुणवत्ता यादी आरोग्य विभाग, जि.प.नंदुरबार
159 तात्पुरती बदली सेवा जेष्ठता यादी विस्तार अधिकारी-शिक्षण (March 2023)
158 तात्पुरती बदली सेवा जेष्ठता यादी केंद्रप्रमुख (March 2023)
157 Animal Husbandry Department Z.P. Nandurbar Dresser Transfer 2023 Temp Sen List
156 Animal Husbandry Department Z.P. Nandurbar LSS Transfer 2023 Temp Sen List
155 Animal Husbandry Department Z.P. Nandurbar ALDO Transfer 2023 Temp Sen List
154 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) सेवा ज्येष्ठता सुची ग्रा.पा.पु.विभाग जि.प.नंदुरबार (March 2023)
153 List Of 15th FC Recruitment (15 व्या वित्त आयोगातर्गंत कंत्राटी पदभरती जाहिरात जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, नंदुरबार भरती बाबत सुचना )
152 15 वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी (MBBS), स्टाफ नर्स स्त्री/पुरुष व बहूउदेशीय आरोग्य कर्मचारी (पुरुष) या रिक्त पदाची जाहिरात
151 ज्ञापन व यादी पदोन्नती मुख्याध्यापक विचार क्षेत्र पदा करिता सेवा जेष्ठता सुची
150 प्राथमिक शिक्षक संवर्गाची अंतीम सेवा जेष्ठता सूची
149 पदो. मुख्याध्यापक सेवाजेष्ठता सूची
148 आरोग्यवरधिणी कार्यक्रमांतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणर्थी निवड परीक्षेत उतीर्ण झालेल्या उमेदवारांची अंतिम गुणवत्त यादी व प्रतीक्षा यादी
147 आरोग्यवरधिणी कार्यक्रमांतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षणर्थी निवड परीक्षेत उतीर्ण झालेल्या उमेदवारांची अंतिम गुणवत्त यादी व प्रतीक्षा यादी
146 ज्ञापन पदोन्नती मुख्याध्यापक
145 प्राथमिक शिक्षक संवर्गाची अंतीम सेवा जेष्ठता सूची
144 ज्ञापन सेवा जेष्ठता सूची
143 आक्षेप निराकरण सेवा जेष्ठता सूची
142 प्राथमिक शिक्षक अंतीम सेवा जेष्ठता सुची गुजराथी माध्यम
141 प्राथमिक शिक्षक अंतीम सेवा जेष्ठता सूची उर्दु माध्यम
140 प्राथमिक शिक्षक अंतीम सेवाजेष्ठता सूची मराठी माध्यम
139 ज्ञापन सेवा जेष्ठता सूची प्राथमिक शिक्षक
138 हवालदार - नाईक संवर्गाची दि.01-01-2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता
137 स्विपर संवर्गाची दि.01-01-2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता
136 सहा.प्रशा.अधिकारी संवर्गाची दि.01-01-2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता
135 विस्तार अधिकारी (सां) संवर्गाची दि.01-01-2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता
134 वाहन चालक संवर्गाची दि.01-01-2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता
133 वरिष्ठ सहाय्यक संवर्गाची दि.01-01-2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता
132 लघुलेखक (नि.श्रे.) संवर्गाची दि.01-01-2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता
131 लघुलेखक (उच्च श्रेणी) संवर्गाची दि.01-01-2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता
130 परिचर संवर्गाची दि.01-01-2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता
129 कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गाची दि.01-01-2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता
128 कनि.प्रशा.अधिकारी संवर्गाची दि.01-01-2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता
127 लघुटंकलेखक संवर्गाची दि.01-01-2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता
126 दिव्यांग कर्मचारी संवर्गाची दि.01-01-2023 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता
125 आरोग्यवरधिणी कार्यक्रमांतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रशिक्षनार्थी निवड परीक्षेत उतीर्ण झालेल्या उमेदवारांना समुपदेशनाने प्रशिक्षण
124 पथनाट्य जाहिरात 2022-23
123 तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी-शिक्षण व दिव्यांग सर्व
122 वाहन भाडे तत्वावर लावणे बाबत जाहीर सूचना
121 आरोग्य सहाय्यक (स्त्री) LHV संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सुची जि.प.नंदुरबार
120 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) सेवा ज्येष्ठता सुची ग्रा.पा.पु.विभाग जि.प.नंदुरबार
119 आरोग्य सेवक (महिला) संवर्गाची दि.01/01/2023 रोजी तात्पुरती जेष्ठता
118 जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची (गुजराथी)
117 जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची (उर्दु)
116 जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची (मराठी)
115 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत Rediologist पदाकरिता थेट मुलाखत, जिल्हा रुग्णालय नंदुरबार
114 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक कंत्राटी रिक्त पदांची पात्र व अपात्र यादी
113 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन 2022-23 करिता राबविण्यात येणार्‍या भरती प्रक्रियेनुसार अंतिम गुणवत्ता यादी (सूचना)
112 15 वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी वैदकीय अधिकारी (MBBS) रिक्त पदाची भरती प्रक्रिये करिता वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करण्याबाबत
111 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन 2022-23 करिता राबविण्यात येणार्‍या भरती प्रक्रियेनुसार अंतिम गुणवत्ता यादी ( अपात्र उमेदवार )
110 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन 2022-23 करिता राबविण्यात येणार्‍या भरती प्रक्रियेनुसार अंतिम गुणवत्ता यादी ( पात्र उमेदवार )
109 EO Nandurbar : Republish Eligible, Entitled, Cadre1 And Cadre2 List Date 20/12/2022 - 4
108 EO Nandurbar : Republish Eligible, Entitled, Cadre1 And Cadre2 List Date 20/12/2022 - 3
107 EO Nandurbar : Republish Eligible, Entitled, Cadre1 And Cadre2 List Date 20/12/2022 - 2
106 EO Nandurbar : Republish Eligible, Entitled, Cadre1 And Cadre2 List Date 20/12/2022 - 1
105 ज्ञापन विस्तार अधिकारी- शिक्षण पदोन्नती आक्षेप निकाल
104 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्यावर्धिणी /उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, व आयुष आरोग्यावर्धिणी केंद्र या ठिकाणी योग सत्र आयोजनासाठी लागणारे योग प्रशिक्षक (कंत्रा
103 EO Republish Eligible And Entitled List And Publish Cadre1 And Cadre2 List Date 29/11/2022 (P6)
102 EO Republish Eligible And Entitled List And Publish Cadre1 And Cadre2 List Date 29/11/2022 (P5)
101 EO Republish Eligible And Entitled List And Publish Cadre1 And Cadre2 List Date 29/11/2022 (P4)
100 EO Republish Eligible And Entitled List And Publish Cadre1 And Cadre2 List Date 29/11/2022 (P3)
99 EO Republish Eligible And Entitled List And Publish Cadre1 And Cadre2 List Date 29/11/2022 (P2)
98 EO Republish Eligible And Entitled List And Publish Cadre1 And Cadre2 List Date 29/11/2022 (P1)
97 विस्तार अधिकारी शिक्षण पदोन्नती अंतरीम सेवाजेष्ठता यादी, हरकती, पुर्तता, नविन नावे समाविष्ट व दुरुस्ती सन 2022 ( Part 2 )
96 विस्तार अधिकारी शिक्षण पदोन्नती अंतरीम सेवाजेष्ठता यादी, हरकती, पुर्तता, नविन नावे समाविष्ट व दुरुस्ती सन 2022 ( Part 1 )
95 List of Difficult Area Dt.01-11-2022
94 जल जीवन मिशन कार्यक्रमाअंतर्गत राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमधील सेवानिवृत्त / निमशासकीय अधिकाऱ्यामधून करार पद्धतीने पदे भराण्याबाबत
93 वित्त विभाग सन 2020-21 या वर्षाचे लेखापरीक्षण अहवाल भाग 2
92 वित्त विभाग सन 2020-21 या वर्षाचे लेखापरीक्षण अहवाल भाग 1
91 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध रिक्त कंत्राटी पदाची पात्र व अपात्र यादी
90 विस्तार अधिकारी-शिक्षण पदोन्नती एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता यादी
89 नागरी सनद : सामान्य प्रशासन विभाग 2022
88 आरोग्य विभाग - नागरिकांची सनद - सन 2022
87 तात्पुरती अनुकंपा प्रतिक्षा सुची 2022
86 मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी करार तत्वावर नेमणे बाबत जाहिरात
85 विद्याधन शिष्यवृत्ती बाबत माहिती
84 लघुसिंचन विभाग - नागरी सनद - सन 2022
83 प्रसिद्धी पत्रक : आरोग्य विभाग
82 अवघड क्षेत्र यादी सन 2022 प्रसिध्द करणेबाबत. प्राथमिक शिक्षण विभाग
81 सर्वसाधारण क्षेत्र यादी सन 2022 प्रसिध्द करणेबाबत. प्राथमिक शिक्षण विभाग
80 ज्ञापन : सर्वसाधारण क्षेत्र व अवघड क्षेत्र यादी सन 2022
79 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात 2022
78 संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची सर्वसाधारण बदली सन 2022 अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
77 संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ सहाय्यक (मंत्रा.) सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
76 संवर्गाचे नाव - वाहन चालक सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
75 संवर्ग - वरिष्ठ सहाय्यक (मंत्रा) सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
74 संवर्ग -कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
73 संवर्गाचे नाव -विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
72 वित्त विभागातील संवर्ग - सहाय्यक लेखाधिकारी सर्वसाधारण बदली सन 2022 अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
71 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा २ अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी व व्यवसायिक संस्था/ स्वयंसेवी संस्था काम करु इच्छिणाऱ्या संस्थाची विहित नमुन्यात सूची तयार
70 विवरणपत्र -अ पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरता अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
69 कनिष्ठ अभियंता /सहा. अभियंता /शाखा अभियंता संवर्गातील बदली करीता कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
68 पर्यवेक्षिका वर्ग -३ संवर्गाची बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
67 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) अंतर्गत कार्यरत पदोन्नती मुख्याध्यापक (मराठी माध्यम) पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
66 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गातील बदली करीता कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
65 कनिष्ठ अभियंता /सहा अभियंता /शाखा अभियंता संवर्गातील बदली करीता कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
64 विवरणपत्र -अ व्रणोपचारक वर्ग ४ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरता अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
63 विवरणपत्र -अ पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरता अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
62 विवरणपत्र -अ सहा. पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरता अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
61 कृषी विभागातील संवर्ग -कृषि अधिकारी सर्वसाधारण बदली सन 2022 अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
60 विस्तार अधिकारी (शिक्षण) विभागातील अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
59 कनिष्ठ अभियंता - शाखा अभियंता व स्थापत्य अभियंता सहाय्यक (लघुपाटबंधारे) या संवर्गाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
58 विस्तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
57 सर्वसाधारण बदली प्रपत्र सन 2022 तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी पदनाम- प्रयोग शाळा वैज्ञानिक अधिकारी
56 सर्वसाधारण बदली प्रपत्र सन 2022 तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी पदनाम- औषध निर्माण अधिकारी
55 विवरणपत्र -सर्वसाधारण बदल्या 2022 करीता आरोग्य सेवक (पुरुष) संवर्गातील बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्त्वय सेवाजेष्ठता सूची
54 सर्वसाधारण बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी 2022 पदनाम- आरोग्य सहाय्यक (स्त्री )
53 सर्वसाधारण बदल्यांची तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी पदनाम- आरोग्य पर्यवेक्षक
52 सर्वसाधारण बदली माहिती प्रपत्र सन 2022 अंतिम सेवाजेष्ठता यादी-आरोग्य सहाय्यक (पुरुष)
51 आरोग्य सेवक संवर्गातील (महिला ) बदली पात्र कर्मचार्‍यांची तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
50 तात्पुरता वास्तव्य सेवाजेष्ठता सुची सन 2022 सहाय्यक लेखाधिकारी ,कनिष्ठ लेखाधिकारी,वरिष्ठ सहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक लेखाधिकारी
49 विवरणपत्र - अ - पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
48 विवरणपत्र - अ - व्रनोपचारक वर्ग -४ संवर्गातील कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
47 विवरणपत्र - अ सहा . पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
46 प्रशासकीय संवर्गातील कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
45 तात्पुरती बदली वास्तव्य सेवा जेष्ठता सूची सन २०२२
44 संवर्गाचे नाव - वाहन चालक कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
43 संवर्ग - सहय्यक प्रशासन अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
42 सर्वसाधारण बदली 2022 ची मंत्रालयीन कर्मचारी यांची सेवा जेष्ठता यादी
41 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गातील कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
40 पदोन्नती मुख्याध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे पदोन्नतीने भरणेकामी प्राथमिक शिक्षकांचे कागदपत्रे सादर करणेबाबत
39 तात्पुरती(अंतिरीम) बदली (वास्तव) सेवा जेष्ठता यादी कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य) सवंर्ग
38 जि.प. नंदुरबार अंतर्गत कार्यरत उपशिक्षक, पदवीधर शिक्षक, गुजराथी यांसंवर्गाची दिनांक 0101/2022 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी

CONTACT


NANDURBAR WEATHER
~~
© 2023 Copyright:
iTcell Zilla Parishad Nandurbar
जिल्हा परिषद पदभरती सन २०२३