6

पंचायत समिती

52

गट

104

गण

596

ग्रामपंचायत

1200

रहिवास
(भा.प्रा.से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री रघुनाथ गावडे
(भा.प्रा.से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अध्यक्षा
जिल्हा परिषद नंदुरबार
अँड.सीमा पद्ममाकर वळवी
अध्यक्षा
जिल्हा परिषद नंदुरबार
उपाध्यक्ष
जिल्हा परिषद नंदुरबार
अँड.राम चंद्रकांत रघुवंशी
उपाध्यक्ष
जिल्हा परिषद नंदुरबार
दि. १ जुलै १९९८ रोजी धुळे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नंदुरबार जिल्हा नव्याने निर्माण झाला. जिल्ह्याचे मुख्यालय नंदुरबार आहे नंदुरबार  जिल्हा निर्मिती सोबतच जिल्हा परिषद नंदुरबार अस्तीत्वात आली. जिल्ह्यातील  सहा तहसील अक्कलकुवा, अक्राणी, तळोदा, शहादा, नंदुरबार आणि नवापुर  नुसार जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत सहा पंचायत समिती तहसील मुख्यालयी कार्यरत आहेत.
नंदुरबार जिल्हा परिषद चे मुख्यत्वे कार्यक्षेत्र आदिवासी बहुल ग्रामीण  क्षेत्र आहे
. ग्राम विकास विभाग - महाराष्ट्र राज्य यांच्या अधिपत्याखाली ग्रामीण क्षेत्रातील जन जीवन उंचविणे तसेच आरोग्य व मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे कार्य लोक प्रतींनिधी यांच्या सहकार्याने अविरत सुरू आहे.

जिल्हास्तर संपर्क


* अधिकारी पदनाम * कार्यालय संपर्क ईमेल
1 श्री.रघुनाथ के गावडे (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नंदुरबार ०२५६४-२१०२२१ ceozp.nandurbar@maharashtra.gov.in
2 श्री.प्रमोद कुमार पवार अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नंदुरबार ०२५६४-२१०२२३ aceo.ndbr@gmail.com
3 श्री.राजेंद्र पितांबर पाटील प्रकल्प संचालक (जि.ग्रा.वि.यं.) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ०२५६४-२१००९० pddrdazp.nandurbar@maharashtra.gov.in
4 श्री. अतुलकुमार रामराव गायकवाड मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी वित्त विभाग ०२५६४-२१०२२१ cafozpnbr@gmail.com
5 श्री.राजेंद्र पितांबर पाटील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग ०२५६४-२१०२४१ dyceogadnbr@gmail.com
6 श्री.राजेंद्र मधुकर पाटील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राम पंचायत विभाग ०२५६४-२१०२२६ vpzpndb@gmail.com
7 श्री.राजेंद्र मधुकर पाटील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ०२५६४-२१००५७ nbazpnandurbar@gmail.com
8 श्री. प्रदिप सुभाष लाटे उप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक प्रभारी म.ग्रा.रो.ह.यो. जिल्हा कक्ष ०२५६४-२१०१५० mgnregacellzp.nandurbar@gmail.com
9 श्री.कृष्णा एस राठोड उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण विभाग ०२५६४-२१०२२७ icdszpndb@gmail.com
10 डॉ. महेंद्र चव्हाण ​जिल्हा आरोग्य अधिकारी आरोग्य विभाग ०२५६४-२१०२३५ dhondb@rediffmail.com
11 डॉ.उमेश देविदास पाटील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पशुसवर्धन विभाग ०२५६४-२१०२३६ dahonandurbar@gmail.com
12 इंजी. संजय एकनाथ बावीस्कर कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग ०२५६४-२१०२३९ eebnnandurbar@gmail.com
13 इंजी.सोमनाथ पवार कार्यकारी अभियंता प्रभारी बांधकाम विभाग ०२५६४-२१०२३३ eewdzpnandurbar@gmail.com
14 इंजी.निलीमा एम मंडपे कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे विभाग ०२५६४-२१०२३४ minnzp@gmail.com
15 श्री. देवीदास जी नांदगावकर जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण विभाग ०२५६४-२१०२३८ swozpnandurbar@gmail.com
16 श्री.राहुल चौधरी जिल्हा शिक्षण अधिकारी प्रभारी प्राथमिक शिक्षण विभाग ०२५६४-२१०२४० ssanandurbar1@gmail.com
17 श्री मछिंद्र व्ही कदम जिल्हा शिक्षण अधिकारी माध्यमिक शिक्षण विभाग ०२५६४-२१०४०० ndbeosecondary@hotmail.com
18 श्री. प्रदिप सुभाष लाटे जिल्हा कृषी अधिकारी कृषी विभाग ०२५६४-२१०२३७ adozpnandurbar@gmail.com

तालुकास्तर संपर्क


# अधिकारी पदनाम * कार्यालय संपर्क ई मेल
1 श्री.महेश सतिष वळवी गट विकास अधिकारी प्रभारी पंचायत समिती नंदुरबार ०२५६४-२२२२४८ bdonandurbar@gmail.com
2 श्री.नंदकुमार सूर्यवंशी गट विकास अधिकारी प्रभारी पंचायत समिती अक्कलकुवा ०२५६७-२५२२२२ bdoakkalkuwa1@gmail.com
3 श्री.आर.बी.घोरपोडे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती शहादा ०२५६५-२२३५३७ bdoshahada.01@gmail.com
4 श्री.सी.टी.गोसावी गट विकास अधिकारी प्रभारी पंचायत समिती धडगाव ०२५९५-२२०२२५ bdodhadgaon456@gmail.com
5 श्री. पी.पी.कोकणी गट विकास अधिकारी प्रभारी पंचायत समिती तळोदा ०२५६७-२३२२३२ bdotaloda@gmail.com
6 श्री.चंद्रकांत काशिनाथ माळी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नवापूर ०२५६९-२५००२३ navapurbdo@gmail.com

सदर परिपत्रके, जाहिरात व निर्देश ई सूचना दालन - ई सूचना फलक येथे उपलब्ध

 
38 जि.प. नंदुरबार अंतर्गत कार्यरत उपशिक्षक, पदवीधर शिक्षक, गुजराथी यांसंवर्गाची दिनांक 0101/2022 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
39 तात्पुरती(अंतिरीम) बदली (वास्तव) सेवा जेष्ठता यादी कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य) सवंर्ग
40 पदोन्नती मुख्याध्यापक संवर्गातील रिक्त पदे पदोन्नतीने भरणेकामी प्राथमिक शिक्षकांचे कागदपत्रे सादर करणेबाबत
41 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गातील कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
42 सर्वसाधारण बदली 2022 ची मंत्रालयीन कर्मचारी यांची सेवा जेष्ठता यादी
43 संवर्ग - सहय्यक प्रशासन अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
44 संवर्गाचे नाव - वाहन चालक कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
45 तात्पुरती बदली वास्तव्य सेवा जेष्ठता सूची सन २०२२
46 प्रशासकीय संवर्गातील कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
47 विवरणपत्र - अ सहा . पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
48 विवरणपत्र - अ - व्रनोपचारक वर्ग -४ संवर्गातील कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
49 विवरणपत्र - अ - पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचार्‍यांच्या बदलीकरता तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
50 तात्पुरता वास्तव्य सेवाजेष्ठता सुची सन 2022 सहाय्यक लेखाधिकारी ,कनिष्ठ लेखाधिकारी,वरिष्ठ सहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक लेखाधिकारी
51 आरोग्य सेवक संवर्गातील (महिला ) बदली पात्र कर्मचार्‍यांची तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी
52 सर्वसाधारण बदली माहिती प्रपत्र सन 2022 अंतिम सेवाजेष्ठता यादी-आरोग्य सहाय्यक (पुरुष)
53 सर्वसाधारण बदल्यांची तात्पुरती वास्त्व सेवाजेष्ठता यादी पदनाम- आरोग्य पर्यवेक्षक
54 सर्वसाधारण बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी 2022 पदनाम- आरोग्य सहाय्यक (स्त्री )
55 विवरणपत्र -सर्वसाधारण बदल्या 2022 करीता आरोग्य सेवक (पुरुष) संवर्गातील बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्त्वय सेवाजेष्ठता सूची
56 सर्वसाधारण बदली प्रपत्र सन 2022 तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी पदनाम- औषध निर्माण अधिकारी
57 सर्वसाधारण बदली प्रपत्र सन 2022 तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी पदनाम- प्रयोग शाळा वैज्ञानिक अधिकारी
58 विस्तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
59 कनिष्ठ अभियंता - शाखा अभियंता व स्थापत्य अभियंता सहाय्यक (लघुपाटबंधारे) या संवर्गाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
60 विस्तार अधिकारी (शिक्षण) विभागातील अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
61 कृषी विभागातील संवर्ग -कृषि अधिकारी सर्वसाधारण बदली सन 2022 अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
62 विवरणपत्र -अ सहा. पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरता अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
63 विवरणपत्र -अ पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरता अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
64 विवरणपत्र -अ व्रणोपचारक वर्ग ४ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरता अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
65 कनिष्ठ अभियंता /सहा अभियंता /शाखा अभियंता संवर्गातील बदली करीता कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
66 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गातील बदली करीता कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
67 शिक्षण विभाग (प्राथमिक) अंतर्गत कार्यरत पदोन्नती मुख्याध्यापक (मराठी माध्यम) पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
68 पर्यवेक्षिका वर्ग -३ संवर्गाची बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
69 कनिष्ठ अभियंता /सहा. अभियंता /शाखा अभियंता संवर्गातील बदली करीता कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
70 विवरणपत्र -अ पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरता अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी
71 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा २ अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी व व्यवसायिक संस्था/ स्वयंसेवी संस्था काम करु इच्छिणाऱ्या संस्थाची विहित नमुन्यात सूची तयार
72 वित्त विभागातील संवर्ग - सहाय्यक लेखाधिकारी सर्वसाधारण बदली सन 2022 अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
73 संवर्गाचे नाव -विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
74 संवर्ग -कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
75 संवर्ग - वरिष्ठ सहाय्यक (मंत्रा) सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
76 संवर्गाचे नाव - वाहन चालक सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
77 संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ सहाय्यक (मंत्रा.) सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
78 संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची सर्वसाधारण बदली सन 2022 अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी
79 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात 2022
80 ज्ञापन : सर्वसाधारण क्षेत्र व अवघड क्षेत्र यादी सन 2022
81 सर्वसाधारण क्षेत्र यादी सन 2022 प्रसिध्द करणेबाबत. प्राथमिक शिक्षण विभाग
82 अवघड क्षेत्र यादी सन 2022 प्रसिध्द करणेबाबत. प्राथमिक शिक्षण विभाग
83 प्रसिद्धी पत्रक : आरोग्य विभाग
84 लघुसिंचन विभाग - नागरी सनद - सन 2022
85 विद्याधन शिष्यवृत्ती बाबत माहिती
86 मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी करार तत्वावर नेमणे बाबत जाहिरात
87 तात्पुरती अनुकंपा प्रतिक्षा सुची 2022
88 आरोग्य विभाग - नागरिकांची सनद - सन 2022
89 नागरी सनद : सामान्य प्रशासन विभाग 2022
90 विस्तार अधिकारी-शिक्षण पदोन्नती एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता यादी

CONTACT


© 2022 Copyright: iTcell Zilla Parishad Nandurbar