ID Department Tag Subject File
78 ग्रामीण पाणी पुरवठा सेवाजेष्ठता यादी संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची सर्वसाधारण बदली सन 2022 अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी b4a38701e900cf25a.pdf
77 सामान्य प्रशासन विभाग सेवाजेष्ठता यादी संवर्गाचे नाव - कनिष्ठ सहाय्यक (मंत्रा.) सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी b80d8cf47424fbc4f.pdf
76 सामान्य प्रशासन विभाग सेवाजेष्ठता यादी संवर्गाचे नाव - वाहन चालक सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी f4b8b1a6ec85f547a.pdf
75 सामान्य प्रशासन विभाग सेवाजेष्ठता यादी संवर्ग - वरिष्ठ सहाय्यक (मंत्रा) सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी 94fe2072ac3582275.pdf
74 सामान्य प्रशासन विभाग सेवाजेष्ठता यादी संवर्ग -कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी efc746797d6d1f6eb.pdf
73 सामान्य प्रशासन विभाग सेवाजेष्ठता यादी संवर्गाचे नाव -विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) सर्वसाधारण बदली 2022 संवर्गाची अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी e5dd066fb39505b19.pdf
72 वित्त विभाग सेवाजेष्ठता यादी वित्त विभागातील संवर्ग - सहाय्यक लेखाधिकारी सर्वसाधारण बदली सन 2022 अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी 6285da17f92df6492.pdf
71 जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन जाहिरात स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा २ अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी व व्यवसायिक संस्था/ स्वयंसेवी संस्था काम करु इच्छिणाऱ्या संस्थाची विहित नमुन्यात सूची तयार 1d7e7ddeb3314b547.pdf
70 पशुसवर्धन विभाग सेवाजेष्ठता यादी विवरणपत्र -अ पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरता अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी c7e6628e81a4e27ae.pdf
69 बांधकाम विभाग सेवाजेष्ठता यादी कनिष्ठ अभियंता /सहा. अभियंता /शाखा अभियंता संवर्गातील बदली करीता कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 9167395ec93dfde1c.pdf
68 महिला व बालकल्याण विभाग सेवाजेष्ठता यादी पर्यवेक्षिका वर्ग -३ संवर्गाची बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 0a784a416f153fb84.pdf
67 शिक्षण विभाग ( प्राथमिक ) सेवाजेष्ठता यादी शिक्षण विभाग (प्राथमिक) अंतर्गत कार्यरत पदोन्नती मुख्याध्यापक (मराठी माध्यम) पदाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी 2cf98445dd07563ef.pdf
66 बांधकाम विभाग सेवाजेष्ठता यादी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संवर्गातील बदली करीता कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी c098104f36f5d9349.pdf
65 बांधकाम विभाग सेवाजेष्ठता यादी कनिष्ठ अभियंता /सहा अभियंता /शाखा अभियंता संवर्गातील बदली करीता कर्मचाऱ्यांची अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 5165adcdcb3003cb3.pdf
64 पशुसवर्धन विभाग सेवाजेष्ठता यादी विवरणपत्र -अ व्रणोपचारक वर्ग ४ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरता अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 30db8f70bee52d4ce.pdf
63 पशुसवर्धन विभाग सेवाजेष्ठता यादी विवरणपत्र -अ पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरता अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी ba98b7b214cf28779.pdf
62 पशुसवर्धन विभाग सेवाजेष्ठता यादी विवरणपत्र -अ सहा. पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीकरता अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 69f0c2fb1c30dff75.pdf
61 कृषि विभाग सेवाजेष्ठता यादी कृषी विभागातील संवर्ग -कृषि अधिकारी सर्वसाधारण बदली सन 2022 अंतिम वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता यादी abc1374dc6e35ff8b.pdf
60 शिक्षण विभाग ( प्राथमिक ) सेवाजेष्ठता यादी विस्तार अधिकारी (शिक्षण) विभागातील अंतिम सेवा जेष्ठता यादी c8039941547f6fd7c.pdf
59 लघुपाटबंधारे विभाग सेवाजेष्ठता यादी कनिष्ठ अभियंता - शाखा अभियंता व स्थापत्य अभियंता सहाय्यक (लघुपाटबंधारे) या संवर्गाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी df919a2e70626ac55.pdf
58 कृषि विभाग सेवाजेष्ठता यादी विस्तार अधिकारी (कृषि) या संवर्गाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी 052a936f4e59da3c6.pdf
57 आरोग्य विभाग सेवाजेष्ठता यादी सर्वसाधारण बदली प्रपत्र सन 2022 तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी पदनाम- प्रयोग शाळा वैज्ञानिक अधिकारी aa7d19a75c5f2f64f.pdf
56 आरोग्य विभाग सेवाजेष्ठता यादी सर्वसाधारण बदली प्रपत्र सन 2022 तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी पदनाम- औषध निर्माण अधिकारी 05634ea6d47a27dac.pdf
55 आरोग्य विभाग सेवाजेष्ठता यादी विवरणपत्र -सर्वसाधारण बदल्या 2022 करीता आरोग्य सेवक (पुरुष) संवर्गातील बदलीस पात्र कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती वास्त्वय सेवाजेष्ठता सूची f7cf8fface23bc715.pdf
54 आरोग्य विभाग सेवाजेष्ठता यादी सर्वसाधारण बदल्यांची तात्पुरती वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी 2022 पदनाम- आरोग्य सहाय्यक (स्त्री ) b002d8b1ff749c535.pdf
Records 1 to 25 of 41
Go to page: